حرفی رو بزن که بتونی بنويسی...

چيزی رو بنويس که بتونی پاشو امضا کنی...

   چيزی رو امضا کن که بتونی پاش بايستی!........

-ناپلئون

/ 1 نظر / 6 بازدید