چند سخن از بزرگان

بهترين سياست صداقت است.

اگر پول در جيب نداري عسل در دهان داشته باش.

پرهيزگار ترين مردم كسي است كه در سود و زيان خود حق را بگويد.

چنان باش كه بتواني به هر كس بگويي "مثل من رفتار كن".

اميد؛ دارويي است كه شفا نمي دهد اما درد را قابل تحمل مي كند.

از آهسته رفتن نترس ولي از بي حركت ايستادن بترس.

اگر آفتي براي عقل باشد همانا آن، خودپسندي است.

ثروت را براي زندگي بخواهيد نه زندگي را براي ثروت.

افتخار را با تواضع و فقر را با صبر برگزار كن.

/ 0 نظر / 10 بازدید