خدايا

خدايا من اگر بد کنم تو را بنده ديگر بسيار است، تو اگر مدارا نکنی مرا خدای ديگر کجاست؟

/ 1 نظر / 6 بازدید
نوشين

فوق العاده بود. نمی دونم غير از اين چی بگم! حس خيلی لطيفی بهم ميده:*