# مذهبی

غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور

در دعای عدیله در مورد وجود گرامی حضرت حجت میخوانیم:   "ببقائهبقیتالدنیاوبیمنهرزقالوراءوبوجودهثبتتالأرضوالسماء" خودآنحضرتمیفرمایند: مادرمراعاتحالشماسهلانگارنیستیموهرگزشمارافراموشنمیکنیموگرنهسختیهاوتنگناهایفراوانیبهشمامیرسیدودشمنانشمارانابودمیکردند.     وفروغیبسطامیچهعاشقانهمیسراید:     کیرفتهایزدلکهتمناکنمتورا                                  کیبودهاینهفتهکهپیداکنمتورا  غیبتنکردهایکهشومطالبحضور                                 پنهاننگشتهایکهپیداکنمتورا    با صد هزار جلوه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید