مولانا

ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید
معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید

معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار
در بادیه سر گشته شما در چه هوایید

گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد
هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید

گر قصد شما دیدن آن خانهً  جان است                                 اول رخ آیینه به صیقل بزدایید


ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید
یک بار از این خانه بر این بام بر آیید

آن خانه لطیف است نشان هاش بگفتید
از خـواجـه آن خـانـه نـشـانـی بـنـمایـیـد

یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید
یک گوهر جان کو آگر از بحر خدایید

با این همه آن رنج شما گنج شما باد                                 افسوس که بر گنج شما پرده شمایید

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
کبريايی

بر باد فنا تا ندهی گرد خودی را هرگز نتوان ديد جمال احدی را با خود نظری داشت که بر لوح رقم زد کلک ازلی نقش جمال ابدی را جانها فلکی گردد اگر اين تن خاکی بيرون کند از خود صفت ديو و ددی را