مشق شب

صبح خورشيد آمد
دفتر مشق شبم را خط زد
پاك كن بيهوده است
اگر  اين خط ها را پاك كنم جاي آنها پيداست
اي كه خط  خوردگي دفتر مشقم از توست
تو بگو 
من كجا حق دارم مشق  هايم را روي كاغذهاي باطله باخود ببرم
مي روم .... مي روم  دفتر پاكنويسي بخرم
                                                                                         زندگي را بايد از سر سطر نوشت

/ 0 نظر / 3 بازدید