دوست داشتن

ما شقایق کوهستان های وطنمان را
داریم
 و هر که را
 که تاب این آتش رویان را
 در سینه دارد
ما شقایق ها را دوست داریم
 و روییدن و بالیدنشان را
 و به شباهنگامی چنین
 پاسداری شان را
 گرد آمده ایم
 ما گل ها را دوست داریم
 و نه تنها
 گلها ی گلخانه را
 که گلهای وحشی خوشبو را هم
و آزادی گفتن کلام عطر آگین دوست داشتن را
هر که گلی می پسندد
 و هر که گیاهی
 و هر که رویش جاودانه جان را
باور دارد
 با ما در این برخاستن یگانه است
 و ما برخاسته ایم
 تا بیگانگی را باطل کنیم
با ترانه مهر
 و در برابر آن که چیدن گلها را داس درو به دست دارد
با کینه مادران
جدایی را همچنان
 سنگ بر سنگ می نهند
 و اینک دیواری است
بگذار بر این دیوار
مرغ من بنشیند
و دست تو
 او را کریمانه دانه بخشد
و دیوار
 پله ای باشد
 برآمدن ما را
چه در بالا
 یک آسمان
 به چشمان ما نگاه می کند
 و در پایین
 گهواره و گور ماست
که بر آن
همواره شقایقی سوزان می روید

                                                                    سیاوش کسرائی

/ 0 نظر / 6 بازدید