پرسش بی پاسخ

تو هیچ می گریی؟

- باز از ستاره می پرسم -

ستاره امّا-با دیدگان اشک آلود

به پرسشی که ندارد جواب می نگرد!بگو!

صدای من می رسد به کسی در آن سوی شب؟

بگو، که نبض کسی می زند در آن بالا؟

ستاره می لرزد!

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید