انتظار

ما در زمین کاری جز انتظار نداریم.

زندگی مشغولیت پیش پا افتاده‌ای است ‌که در فضای انتظار تو می‌گذرانیم و عمر جدولی است که نشسته بر نیمکت انتظار خانه‌های بطالتش را تا رسیدن قطار ظهور پر می‌کنیم . تنها نگرانی ما این است که خانه‌های جدول عمرمان سیاه شود و چشم‌مان در انتظار آمدنت سپید گردد.

                                                                                                                                  سید مهدی شجاعی

/ 0 نظر / 5 بازدید