آدم­های بزرگ ، متوسط ، کوچک

آدم های بزرگ در باره ایده ها سخن می گویند

آدم های متوسط در باره چیزها سخن می گویند

آدم های کوچک پشت سر دیگران سخن می گویند

 

آدم های بزرگ درد دیگران را دارند

 آدم های متوسط درد خودشان را دارند

 آدم های کوچک بی دردند

 

 آدم های بزرگ عظمت دیگران را می بینند

 آدم های متوسط به دنبال عظمت خود هستند

 آدم های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند

 

 آدم های بزرگ به دنبال کسب حکمت هستند

 آدم های متوسط به دنبال کسب دانش هستند

آدم های کوچک به دنبال کسب سواد هستند 

 

 آدم های بزرگ به دنبال طرح پرسش های بی پاسخ هستند

 آدم های متوسط پرسش هائی می پرسند که پاسخ دارد

 آدم های کوچک می پندارند پاسخ همه پرسش ها را می دانند

 

  آدم های بزرگ به دنبال خلق مسئله هستند

 آدم های متوسط به دنبال حل مسئله هستند

 آدم های کوچک مسئله ندارند

 

  آدم های بزرگ سکوت را برای سخن گفتن برمی گزینند

 آدم های متوسط گاه سکوت را بر سخن گفتن ترجیح می دهند

 آدم های کوچک با سخن گفتن بسیار، فرصت سکوت را از خود می گیرند

 

جبران خلیل جبران

 

/ 2 نظر / 27 بازدید
الهام

من عاشق نوشته های جبران خلیل جبرانم......!!!!

قطره باران

جشن تولد کوچیکی گرفتم .خوشحال میشم تشریف بیارید.