ريشه

زندگی برگ بودن در مسير باد نيست

امتحان ريشه هاست

ريشه هم هرگز اسير باد نيست

                                               زندگی چون پيچکی است

                                                                          انتهايش می رسد پيش خدا!

بعضی وقت ها مثل بوته اي می شوم که گرچه ريشه دارم، امّا برگ هايم بدون اينکه بخوام اسير باد ميشه. بعضی وقت ها تا سر حد از ريشه کنده شدن می ترسم، بعضی وقت ها با تمام وجود حس می کنم که اگه خدا پناهی در مقابل باد نبود، حتماً کنده شده بودم.

خدايا، جز تو پناهی در مقابل باد های زندگی ندارم، به ريشه هايم قدرت بده، و به برگ هايم انعطاف.

/ 1 نظر / 6 بازدید