زکات عقل

امام علی می فرمایند: زکات عقل تحمل کردن جاهلان است.

و من در محل کار هر روز بیش از روزهای قبل زکات می دهم!!! اولش (قبل از رفتن خانم رئیس) فقط گاه گداری  با مدیر جدید روبرو میشدم. حالا که خانم رئیس رفته با مدیر دفتر که زیاد روبرو می شوم که هیچ، رئیس یکی از گروه ها و کارمند های آن یکی گروه هم به جمع اضافه شده اند!!! خلاصه همین روزهاست که تحملم (جیب زکاتم!!) تمام شود و استعفا بدهم و خلاااااااص!!!!

/ 1 نظر / 26 بازدید
الهام

تو میتووونی.... صبور باش.....