سيد جعفر شهيدی

هر که با مرغ هوا دوست شود،

                           خوابش آرام ترين خواب جهان خواهد بود.

دکتر سيد جعفر شهيدی روی شانه های بچه های دانشگاه تهران... چه ناباورانه... چه تلخ... چه مشکی! چقدر سخته ديدن پيکر استاد رو دوش دانشجو...

/ 0 نظر / 5 بازدید