نيايش

خوش دارم از همه چيز وهمه کس ببرم و جز خدا انيس و همراهی نداشته باشم.خوش دارم که زمين زيراندازم و آسمان بلند رواندازم باشد و از همه زندگی و تعلقات آن آزاد گردم.خوش دارم که مجهول وگمنام به سوی زجرديدگان دنيا بروم،در رنج و شکنجه آنها شرکت کنم،همچون سربازی خاکی در ميان انقلابيون آفريقا بجنگم تا به درجه شهادت نايل آيم.خوش دارم که مرا بسوزانند و خاکسترم را به باد بسپارند،تا حتی قبری را از اين زمين اشغال نکنم.خوش دارم هيچ کس مرا نشناسد، هيچ کس از غمها ودردهايم آگاهی نداشته باشد، هيچ کس از راز و نيازهای شبانه ام نفهمد، هيچ کس اشکهای سوزانم را در نيمه های شب نبيند، هيچ کس به من محبت نکند ،هيچ کس به من توجه ننمايد، جز خدا کسی را نداشته باشم، جز خدا باکسی راز و نياز نکنم، جز خدا انيسی نداشته باشم ،جز خدا به کسی پناه نبرم. خوش دارم آزاد از قید و بندها، درغروب آفتاب ،بربلندی کوهی بنشينم، وفرو رفتن خورشيد را در دريای وجود مشاهده کنم، و همه حيات خود را به اين زيبايی خدايی بسپارم ،و اين زيبايی سحر انگيز با پنجه های هنرمندش با تار و پود وجودم بازی کند، قلب سوزانم را بگشايد، آتشفشان درونم را آزاد کند ،اشک را که عصاره حيات من است ،آزادانه سرازير نمايد، عقده ها و فشارهايی را که بر قلب و روحم سنگينی می کنند بگشايد ،غمهای خفه کننده ای که حلقومم را می فشرند، و دردهای کشنده ای که قلبم را سوراخ سوراخ می کنند ،با قدرت معجزه آسای زيبايی تغير شکل دهد و غم را به عرفان و درد را به فداکاری مبدل کند ،آنگاه حياتم را بگيرد، و من ديوانه وار، همه وجودم را تسليم زيبايی کنم، و روحم به سوی ابديتی که از نورهای زيبايی می گذرد پرواز کند و در عالم آرامش و طمانينه، از کهکشانها بگذرم و برای لقای پروردگار به معراج روم ،و از درد هستی و غم وجود بياسايم، و ساعتها و ساعتها در همان حال باقی بمانم، و ازاين سير ملکوتی لذت ببرم.خوش دارم که در نيمه های شب، در سکوت مرموز آسمان و زمين، به مناجات برخيزم، با ستارگان نجوا کنم ،و قلب خود را به اسرار ناگفتنی آسمان بگشايم ،آرام آرام به عمق کهکشانها صعود نمايم ،محو عالم بينهايت شوم، از مرزهای عالم وجود درگذرم٬ و در وادی فنا غوطه ور شوم، و جز خدا چيزی را احساس نکنم.خدايا ما را ببخش، گناهانی که مارا احاطه کرده و خود از آن آگاهی نداريم، گناهانی را که می کنيم و با هزار عقل توجيه ميکنيم و خود از بدی آن آگاهی نداريم.                                                                                                           شهيد چمران      

/ 0 نظر / 10 بازدید