باید زیست

... دیده ای بسیار و می بینی 

می وزد بادی،پری را می برد با خویش،

از کجا؟از کیست؟

هرگز این پرسیده ای از باد؟

به کجا؟وانگه چرا؟زین کار مقصد چیست؟

خواه غمگین باش،خواهی شاد 

باد بسیار است و پر بسیار،یعنی این عبث جاری است. 

آه باری بس کنم دیگر 

هر چه خواهی کن تو خود دانی 

گر عبث یا هر چه باشدچند و چون، 

این است و جز این نسیت. 

مرگ گوید:هوم!چه بیهوده! 

زندگی می گوید:اما باز باید زیست، 

باید زیست 

باید زیست!... 

مهدی اخوان ثالث

به نقل از mguitar.persianblog.ir

/ 3 نظر / 5 بازدید
میثم کربلائی

[گل][دست]

میثم کربلائی

[لبخند] موفق باشین همیشه [گل][دست][شوخی]