دستانم بوی خاک می داد... 

 

به جرم چیدن گل، مرا به دار آویختند 

 

اما هیچکس نگفت شاید گلی کاشته باشم ...!