خدايا من اگر بد کنم تو را بنده ديگر بسيار است، تو اگر مدارا نکنی مرا خدای ديگر کجاست؟