زيباترين عكسها در اتاقهاي تاريك ظاهرميشن

          پس هر وقت در قسمت تاريك زندگيت واقع شدي

             بدون كه خدا ميخواد

                                            زيباترين تصوير زندگيت رو بسازه