حسرت نبرم به خواب آن مرداب

                  كارام درون دشت خفته است

                                دريایم و نيست باكم از طوفان

                                                           دريا همه شب خوابش آشفته است