ما دیگران را دیر می شناسیم، خودمان را دیرتر!

موافقید؟