" انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق "
فرارسيدن عيد مبعث را به حضور همه دوستان تبريک و تهنيت عرض می کنم. اميدوارم با عمل به سيره پيامبر بزرگ خدا در زندگی آن گونه باشيم که مصداقی هر چند کوچک برای تحقق حديث بالا قرارگيريم.