شعر از قيصر امين پور، صدا از عليرضا افتخاری....

خوشا موجی!        تشنه طوفان،          سرکش و جوشان،

که می نالد،          ز خود غافل،             سپرده دل به دریاها.    

من همان موجم، تو همان طوفان ....

          خوشا برگی!         تشنه باران،              سر خوش و خندان،

          که می بالد،         به خاک و گل،            سپرده سر به رویاها،

          من همان برگم، تو همان باران ....

          .........

          ز شوق تو مستم، خرابم، تباهم،       ز خود در هوایت تهی چون حبابم

          اگر بی تو باشم چو نقشی بر آبم       سراسر بیابان، سراپا سرابم 

         چو نیلوفر در تو می پیچم              بی تو من هیچم

          .......                  

به غیر از غم تو گناهی ندارم             غمی دیگر نمی دانم

          کجا می گریزم که راهی ندارم

          (آری! کجا می گریزم! "و لایمکن الفرار من حکومتک")

         رهی دیگر نمی دانم

         ز تو ناگزیرم، پناهی ندارم                  که درگاهی به جز این در نمی دانم.....

         ....

         خوشا موجی!        تشنه طوفان،          سرکش و جوشان،

که می نالد،          ز خود غافل،             سپرده دل به دریاها.    

من همان موجم، تو همان طوفان ....