باری من و تو بی گناهیم
اونیز تقصیری ندارد
پس بی گمان این کار
کارچهارم شخص مجهول است!

قيصر امين پور