شاید این جمعه بیاید، شاید.

                  پرده از چهره گشاید، شاید.