ديروز روزنامه خونديد؟ نظرتون چی بود؟ آيا سوّم تير به همون جايی ميرسه که دوّم خرداد رسيد؟

فقط يه جمله از يکی از مشاوران رئيس جمهور نقل می کنم: "در زمان هاشمی منتقد نبود، خاتمی شوی انتقاد راه انداخت، احمدی نژاد انتقادها را می پذيرد". (اگر درست يادم مونده باشه!! مفهومش اين بود، شايد نه دقيقاً همين کلمات!)

...