مشکلات مهم زندگي نمي‌توانند با طرز تفکري حل شوند که آن‌ها را به وجود آورده است!!!