امام صادق می فرمایند: عند فناء الصبر یاتی الفرج. صبر که تمام بشود فرج می آید.....

صبر که تمام بشود......