و خدا زنها را multi-task آفرید!! که بتوانند با یک دست بچه بغل کنند و با دست دیگر ظرف بشویند! و وسط ظرف شستن حواسشان به غذای در حال پخت هم باشد! و یک گوششان به سوالهای پسرک باشد و جوابش را بدهند! و با گوش دیگرشان برنامه تلویزیون را دنبال کنند!!! این چنین هستیم ما! خنده

این روزها سرم شلوغ است بیخودی!! هیچ اتفاق خاصی نیفتاده! اما همیشه کار انجام نشده ای هست!

علیرضا هم قد کشیده! البته با همان وزن قبلی و قبلی تر!!! شربت آلبالو و انگور یاقوتی دوست دارد شدید! بچه ام تابستانی است! عاشق شلیل است و ماه هاست که انتظار آمدنش را میکشد!  کولر و پنکه را دوست میدارد!! تا وقتی یخ نکرده است پتو را تاب نمی آورد! آب بازی را هم به شیطنت این روزهایش اضافه کنید! مخصوصا اینکه قد کشیده است و حتی از کابینت آشپزخانه هم خودش را بالا میکشد تا به سینک ظرفشویی و آب دست پیدا کند!!!

سوالهایش سخت تر شده! مثلا اینکه: چرا اینجای خیابان چراغ قرمز ندارد؟ هواپیما چطوری پرواز میکند؟! ... گاهی جوابهای نامربوط میدهم!

فردا تعطیل است. کاش بشود کمی استراحت کنم! شاید هم گردشی کوچک.