سعی میکنم امروز دیگه آخرین آپم باشه!!!

قوی بودن سخته ولی سخت تر از اون اینه که وانمود کنی قوی هستی.... الان احساس میکنم گریه های نکرده روی قلبم سنگینی میکنه.... دلم برای پدرم خیلی تنگ شده

 

قالب جدیدم چطوره؟