شاه نشین چشم من تکیه گه خیال توست

جای دعاست شاه من، بی تو مباد جای تو