امام حسین (ع) می فرمایند: بترس از ستم کردن بر کسی که جز خدا یاوری ندارد.