از کجا به کجا می رويم؟

پاسخ من چيست؟ و پاسخ شما؟

فرق امروز با ديروز در قلب من است، و احساسم، و نيرويم در رويارويی با آنچه پيش رو دارم. و البته در آنچه تجربه به من می آموزد، گرچه تلخ باشد؛

فرق امروز با ديروز در اين است که ....

شما از ديروز تا کنون چه فرقی کرده ايد؟

به چه می انديشيد شبها که سر بر بالش می گذاريد؟

به آينده؟ امروز؟ به افکارتان؟

وسط حرف های بيخود خودم يه حرف حسابی می زنم!! امام صادق (ع) می فرمايد: مراقب افکارت باش که گفتارت مي شود، مراقب گفتارت باش که رفتارت می شود، مراقب رفتارت باش که عادتت می شود، مراقب عادتت باش که سرنوشتت می شود.

راستی! اون حرف هايی که چند روز پيش زده بودم( که به انگليسی بود!!) جدی نگيريد! عصبانی بودم!!! برش نمی دارم تا يادم نره که يه روز اون قدر عصبانی بودم که اون حرف ها رو زدم!!!