چقدر من این نم نم باران شبهای اردیبهشت را دوست میدارم! و صاحبان کارواشها نیز! بیچاره اتومبیل ما که نه سقفی دارد که شبها از گلی شدن در امان بماند و نه صاحبش وقت و حال و حوصله دارد که تمیزش کند!

همسایه طبقه پایینمان آنقدرررررر بیکار است که هر روز اتومبیلش را برق می اندازد و روی داشبوردش روزنامه می اندازد که مبادا گرد و خاک رویش بنشیند! واقعا حرصم را در می آورد! دلم میخواهد به او بگویم حداقل یک روز در میان ماشینت را تمیز کن! احساس بیهودگی نمیکنی از این همه سابیدن؟!!