به ياد حرمين پاک سامرا

من كه در غربت هميشه پا به پاي حيدرم
سوخت از زهر جفا از پا تا سرم
فرق من با فاطمه تنها مزارم بود و بس
شكرولله مرقدم هم شد شبيه مادرم

متاسفانه عکس ها رو نتونستم بذارم.