مساله این است!: وقتی حال نوشتن داری وقتش را نداری، اگر وقتش را داشته باشی اینترنت قطع است! اگر اینترنت وصل شد یک کاری پیش می آید حتما!!! مثلا پسر کوچولو بیدار میشود!

وقتی هم وقت و موقعیت نوشتن داری حالش را نداری!

انار دلم به جای ترک خوردن آب لمبو شده فکر کنم!!! نمیدانم به خاطر گرفتگر هواست یا آلودگی هوا یا چیزهای دیگر...... فکر کنم چیزهای دیگر!