مادر بودن دریافتن است... دریافتن چیزهایی که تا مادر نباشی حسشان نمی کنی!

روز مادر را به همه مادران تبریک میگم، از جمله مادر خودم که ده سالیست روز مادر را کنارش نیستم ... و روز زن را به تمام زنان!!

امروز 3 ساعت دیرتر رفتم شرکت... دلم نیامد در روز مادر برای پسرم کمتر مادری کنم!!

علیرضا جانم بزرگ شده... 5 روز دیگر 8 ماهه می شود.. هر روز که می گذرد بیشتر دوستش دارم!