همیشه

ذره ای حقیقت پشت هر " فقط یه شوخی بود"، 

کمی کنجکاوی پشت "همینطوری پرسیدم"،

 قدری احساسات پشت "به من چه اصلا" ،

مقداری خرد پشت "چه میدونم"

واندکی درد پشت "اشکال نداره" وجود دارد.