خداوند به حضرت موسی وحی فرستاد که من شش چیز رادر شش جا قرار دادم اما مردم آنها را جای دیگرجستجو می کنند :

آرامش را در بهشت اما مردم آن را در دنیا می جویند.

علم را در غربت و گرسنگی اما مردم آنرا در سیری و وطن می جویند.

عزت را در نماز شب اما مردم آن را نزد پادشاهان می جویند.

بی نیازی را در قناعت اما آن را در جمع آوری ثروت می جویند.

بزرگی را در تواضع اما مردم آن را در تکبر و خودبینی می جویند.

استجابت دعا را در لقمه حلال اما آن را در لقلقه زبان می جویند.