در دشمنی دورنگی نیست .

کاش دوستان هم در موقع خود چون دشمنان بی ریا بودند .