دو سه هفته پیش برای افتتاح حساب رفتم بانک. بعد از ایستادن در صف و پر کردن فرم و .. فهمیدم پولی همراه ندارم!!! امروز بعد از کلی تاخیر در گرفتن کارت بانک مذکور، بعد از ایستادن در صف و زحمت کارمند بانک در آوردن کارت بنده، یادم افتاد کارت شناسایی به همراه ندارم!!  نمی دانم کارمند های این شعبه که اتفاقا در یکی از ساختمان های متبوع شرکت محل کار خودم قرار دارد و مختص کارمند های شرکت است، در مورد این کارمند حواس پرت چه فکری خواهند کرد! گریه