فصل تازه ای آغاز شد، هم تابستان را می گویم و هم شروع دوره آموزشی سربازی همسرم!

قبل تر ها وقتی تنها می شدم یا کتابی می خواندم یا فیلمی می دیدم یا آهنگی گوش می دادم یا ... دیشب برای سرگرم کردن خودم دنبال راهی می گشتم که فراموش کنم تنهایی را، و نشد!! هم فیلم داشتم و هم کتاب، اما حسش نبود. به جای همسرم فوتبال دیدم و بستنی فالوده ای خوردم.... و البته دستی به سر و روی خانه کشیدم و آشپزی کردم برای پذیرایی از سربازی خسته و بس عزیز. عزیزترین مهمان خانه ام.