امروز امور اداری شرکت محل کارم حکم جدیدم را بعد از ماه ها معطلی صادر کرد. شنیده بودم که گرفتن مدرک فوق لیسانس تاثیر چندانی در حقوق ندارد، اما فکر می کردم حداقل پنجاه هزار تومانی تاثیر داشته باشد. امروز فهمیدم که چه خوش خیال بوده ام!! چون طبق قوانین جدید افزایش حقوق من کمتر از بیست هزار تومان بود!!!! واقعا چقدر برای افراد تحصیل کرده ارزش قائل می شوند، آن هم در یکی از بزرگترین شرکت های دولتی مرتبط با رشته تحصیلی من.