امام علی علیه السلام می فرماید:

 خداوند ذکر خودش و یاد خودش را مایه جلا و روشنی دلها قرار داده، به این وسیله گوش، باز و چشم، بینا و دل،مطیع و آرام می گردد.''

چه خوش باشد که با یاد خداوند، تمام لحظه ها دل گیرد آرام....