میان بقچه زمین

همیشه یک صدای خوب

یک طلوع تازه هست

که دست های بخت هر درخت

و چشم های هر پرنده مهاجری در انتظار اوست

ودیدنش

هر چه بارها و بارها

ولی درست مثل خندهای دوباره تازه است

و راه او

در امتداد راه سبز جویبار

درون قلب دانه ای به زیر خاک

کنار من کنار تو

ونام او :

بهار