برترین درجه عقل معرفت انسان به نفس خویشتن است.

امام رضا (ع)