عاملی که اینگونه زندگی را بر ما غم انگیز ساخته،پیری وپایان لذت ها نیست بلکه قطع امید است.......

                                                                                                          ویلیام شکسپیر