زندگی یک مسابقه و رقابت نیست .پس دلیلی هم برای مقایسه خودت با دیگران وجود ندارد.

آنان که طمع کارند برای پر کردن احساس تهی بودنشان بارها و وزنه ها را با خود حمل میکنند.

زندگی یعنی آموختن صلح. صلح با دیگران نه، با خودت.