هیچ تغییری در زندگی مان رخ نخواهد داد مگر این که به دلیل وضعیتی به حد کافی احساس ناراحتی کنیم.

 " آنتونی رابینز "

تخییل مهم تر از دانش است.

 "آلبرت اینشتین"

زندگی نسبت به کسی که افسانه شخصی اش را دنبال کند بخشنده است.

  "پائولو کوئیلیو"