خود را به سوی ماه افکنید حتی اگر به خطا روید میان ستارگان خواهید نشست.

"براون"