گرفتم بعد عمری مدرکی چند 
 
‏و اینجانب شدم حالا مهندس

 
‏ندانستم که ریزد از چپ و راست
 
 
‏ز پایین و از آن بالا مهندس
 !
 
‏غضنفر گاری اش را هول نمیداد
:
 
‏د ِ یالا هول بده یالا  مهندس !

 ‏تقی هم چونه میزد کنج بازار 
 
‏نمی ارزه واسم والا مهندس !
 
   
 *** 
 
‏به مرد قهوه چی میگفت اصغر

 
‏دو تا چایی قند پهلو مهندس !
 
 
‏شنیدم کودکی میگفت در ده
 
 
‏به مردی با چپق خالو مهندس
 !
 
‏ز جنب دکه ای بگذشت مردی
 
 
‏صدا آمد " آب آلبالو" ‏مهندس !
 ‏خلاصه میخورد خون جماعت 
 
‏همیشه بدتر از زالو مهندس
 !
   
 *** 
 
‏شنیدم با تشر میگفت معمار
 
 
‏به آن وردست حمالش مهندس

 
‏همین مانده که از فردا بگویند
 
 
‏به گوساله و امثالش مهندس
 ! 
 
‏یهو یاد سکینه کردم ای داد
 
 
‏فدای آن لب و خالش مهندس
 !
 
‏شنیدم که عمل کرده دماغش
 
 
‏خبر داری از احوالش مهندس ؟!
 
   
 *** 
 
‏شنیدم بعد تنظیمات بینی
 
 
‏بهش میگن همه خانوم مهندس
!  
 
‏شنیدم بچه زاییده دوباره
 
 
‏بگو هشتا کمه خانوم مهندس!؟
 
 ... 
 
‏سرت رو درد آوردم من مهندس
 !
 
‏سخن از هر دری اومد مهندس
 !
 
‏یکی سیگار میخواد اون سمت دکه
 
 
‏برو که مشتری اومد مهندس !

{#emotions_dlg.e3}{#emotions_dlg.e13}